เกี่ยวกับเรา

บริษัท 955 คอนสตรัคชั่น จำกัด เดิมเป็นร้านไทยแลนด์พลาสติก ตั้งอยู่เลขที่ 171 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซ่ึงดำเนินการมากว่า 38 ปี

เนื่องจากสินค้าค่อนข้างหลากหลายและต้องการ แบ่งแยกประเภทงานให้เหมาะสม จึงได้จดทะเบียนในนามบริษทั 955 คอนสตรัคชั้น จำกดั

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2558 เพื่อเป็นตัวแทจำหน่ายและติดตั้งแผ่น อลูมิเนียมคอมโพสิตภายใต้ทุกแบรนดชั้นนำ เช่น ALTEX, ALPOLIC, KNAUF, NANOPLUS, SIAMBOND, MA-ONE ,VEGA

และอื่นๆข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์การ ใช้งานจริงของลูกค้า มากไปกว่านั้น เรายังมีวัสดุสำหรับงานตกแต่งภายนอกอาคาร รวมไปถึงงานป้าย โฆษณาทุกชนิด ภายใต้แนวคิด

คือ ราคาสามารถแข่งขันในตลาดได้, คุณภาพต้องตรงกับความต้องการของ ลูกค้า, จำนวนสินค้าต้องครบถ้วนและสุดท้ายการส่งมอบต้องตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด

ท้้งน้ีทางบริษัท ได้ยึดหลักการดำเนินการธุรกิจที่ซื่อสัตย์และมุ่งมั้นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัท หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะเป็นส่วนหน่ึงของความสำเร็จของท่าน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ